POŠTOVNÉ V RÁMCI SLOVENSKA NEPLATÍTE!

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. so sídlom Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, IČO 525 69 616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  vložka č. 139891/B, prevádzka www.mojetricko.sk (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho

Simon Cooper & Labuťka, s. r. o., Lermontovova 3, 811 05 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK43 0900 0000 0051 7760 3731, Slovenská sporiteľňa, a. s.

Telefón: +421 911 915 988

E-mail: info@mojetricko.sk

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

Telefón: +421 2 5827 2172, +421 2 5827 2104

Fax: +421 2 5827 2170

E-mail: ba@soi.sk

 1. Vymedzenie pojmov
 • Predávajúci (dodávateľ) – Simon Cooper & Labuťka, s. r. o., Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 52569616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 139891/B.
 • Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu vystavením objednávky v písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 • Produkt - znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:
  • potlače - označovania produktu rôznymi spôsobmi podľa priania zákazníka, rôznymi metódami a technológiami ako UV tlač, sieťotlač, vyšívanie, nažehľovanie fólií, gravírovanie, tampoprint, výpal na sklo atď.
  • služieb - všetkých grafických, výrobných, baliacich a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby (grafické návrhy, potlač, vyšívanie, atď.)
 • Cena produktu – je výsledná cena, ktorú je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi za objednaný a dodaný produkt. Cena pozostáva z ceny základného produktu uvedeného v platnom katalógu alebo v čase objednávania produktov cez e-shop a ceny za služby, či potlač, ak sú neoddeliteľnou súčasťou vyhotovenia a dodania produktu.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
 1. Všetok tovar bez potlače zakúpený v našom e-shope je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Zaplatenú kúpnu cenu je možné vrátiť poukázaním kúpnej ceny za vrátené produkty na číslo účtu odberateľa do 14 dní od doručenia zásielky s vrátenými produktmi predávajúcemu.
  • Je nutné vyplniť Formulár na odstúpenie od zmluvy (kliknite pre stiahnutie)
  • Do zásielky je nutné uviesť číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny.
  • Produkty je možné zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskou službou, pričom odporúčame zásielku poistiť alebo po dohode osobne odovzdať poverenej osobe predajcu.
  • Zásielky zaslané na dobierku dodávateľ nepreberá.
  • Náklady na vrátenie v plnej výške znáša odberateľ.
  • Produkt musí byť nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom obale.
  • Zásielka musí byť kompletná (vrátane štítkov).
  • Nie je možné vrátiť produkt, ktorého povaha to neumožňuje, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. grafické práce), produkt, ktorý bol objednaný a spracovaný na základe špecifických požiadaviek odberateľa a produkt s potlačou, či inou úpravou na základe špeciálnej objednávky.

 

 1. Záručné lehoty a reklamačný poriadok
 1. V súlade s Občianskym zákonníkom (Zákon č. 40/1964 Z.z. v platnom znení), predávajúci poskytuje 2-ročnú záruku na výrobné chyby na všetok predávaný tovar. Faktúra slúži tiež ako záručný list.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 3. Povinnosťou odberateľa je vykonať prehliadku produktu pri prevzatí produktu a prípadné zjavné poškodenia je odberateľ tovaru povinný bezodkladne (najneskôr nasledujúci deň po prevzatí produktov) nahlásiť dodávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal produkt už v čase jeho prevzatia. V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je odberateľ povinný si túto reklamáciu uplatniť okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
 5. Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom s ich detailným spresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád. Je vhodné priložiť fotografie.
 6. Počas záručnej doby má zákazník právo po predložení produktu vrátane príslušenstva a (prípadnej) dokumentácie:
  • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
 7. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.
 8. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

 1. Platobné podmienky

V internetovom obchode si môže kupujúci zvoliť úhradu kúpnej ceny z týchto spôsobov:

 • bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke alebo Slovenskej sporiteľni. Po prijatí platby odosielame tovar a vopred Vás informujeme o predpokladanom termíne doručenia zásielky.
 • platobná karta - za tovar zaplatíte bezprostredne po odoslaní objednávky, prostredníctvom bezpečnej platobnej brány. Platba prebehne zadaním údajov z Vašej platobnej karty. Tieto údaje spracuje priamo poskytovateľ platobnej brány, k nám ako predávajúcemu sa nedostanú.

Tovar na dobierku neposielame.

 

 1. Doprava a doručenie

Tovar, ktorý je skladom, odosielame v priebehu dvoch pracovných dní od prijatia úhrady za objednávku; obvykle balíčky chystáme a odosielame ešte v deň prijatia úhrady. V prípade, ak nemáme vybranú veľkosť alebo farbu skladom, tovar odosielame najneskôr do štyroch pracovných dní po prijatí úhrady. Informujeme Vás mailom.

 

Spôsob doručenia a dodacie lehoty:

 • Packeta Slovakia - zásielku odošleme na Vami vybrané výdajné miesto zo siete Packeta Slovakia. Doručenie na výdajné miesto je nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Sledujte notifikačné maily / SMS správy o pohybe Vášho balíčka, ktoré Vám prídu automaticky.
 • Slovenská pošta - zásielku odošleme doporučene na adresu, ktorú uvediete v objednávke. Poštoví doručovatelia obvykle doručujú zásielky do dvoch pracovných dní od odoslania, pri doručovaní sa riadia pravidlami pošty. Môže sa stať, že zásielka Vás počká na Vašej pošte, záleží od jej rozmerov, hmotnosti a možností doručovateľa. Pri odoslaní zásielky poštou Vám zašleme jej podacie číslo. Notifikačné maily / SMS správy si môžete nastaviť priamo na stránkach Slovenskej pošty.

 

 1. Ceny
 1. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

 

 1. Elektronická faktúra

Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Táto bude odoslaná mailom spolu s potvrdením o odoslaní tovaru.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. V prípadoch neupravených týmito podmienkami sa zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho.
 2. Kupujúci uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.3.2022.