POŠTOVNÉ V RÁMCI SLOVENSKA NEPLATÍTE!

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme internetového obchodu na webovej stránke Predávajúceho www.mojetricko.sk.

Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode, ktorý predáva tovar na základe tzv. zmluvy uzavretej na diaľku, eventuálne zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov www.mojetricko.sk (ďalej len predávajúci).

Predávajúci je obchodná spoločnosť Simon Cooper & Labuťka, s. r. o., so sídlom Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 525 69 616, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 139891/B.

Kupujúci je:

 • spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
 • fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Podmienky záruky pre fyzické a právnické osoby podnikateľov môžu byť rozdielne od podmienok záruky pre spotrebiteľov.

 

Kontrola tovaru pri prevzatí

 • Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po prevzatí, najneskôr do 24 hodín. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
 • V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle +421 911 915 988  alebo e-mailom na adrese info@mojetricko.sk.

 

Záručná doba

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi a teda nepodnikateľmi, sa riadi platnými ustanoveniami Zákona trvá štandardne 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru/daňový doklad, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

 

Záručné podmienky

 • Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami predajcu na údržbu a používanie daného výrobku.
 • Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom, prípadne faktúra zaslaná e-mailom.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, nesprávnou údržbou, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
 • Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
 • Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
 • Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

 

Zasielanie tovaru na reklamáciu

Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar odporúčame kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Tovar posielajte späť až po dohode s predávajúcim!

Tovar určený na reklamáciu je potrebné po dohode zaslať na adresu: 

Simon Cooper & Labuťka, s. r. o.,

Lermontovova 3

811 05  Bratislava

tel. 0911 915 988

 

Uplatnenie a riešenie reklamácie počas záručnej doby

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci  je povinný doručiť reklamovaný tovar a jeho príslušenstvo predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v pôvodnom balení, vrátane dokumentácie, návodu a záručného listu alebo faktúry. V sprievodnom liste kupujúci (zákazník) uvedie popis vady, akým spôsobom má predávajúci (dodávateľ) postupovať v prípade uznania reklamácie, či postupovať spôsobom výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí kupujúci (zákazník) uvedie číslo bankového účtu, na ktorý bude čiastka bezhotovostným prevodom prevedená.

Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci (dodávateľ) alebo ním poverená osoba je povinná vydať kupujúcemu (zákazníkovi) potvrdenie o reklamácii tovaru v podobe zvolenej predávajúcim, či už prostredníctvom elektronickej pošty alebo v písomnej podobe, v ktorom je predávajúci (dodávateľ) povinný uviesť vady tovaru.

V prípade uznania reklamácie tovaru budú náklady na poštovné k reklamovaného tovaru kupujúcemu spätne uhradené predávajúcim, a to na vyžiadanie kupujúceho. Nový/náhradný výrobok bude kupujúcemu dodaný v zákonnej lehote do 30 dní.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 


 

Odstúpenie od zmluvy

Nakoľko je kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim www.mojetricko.sk uzatvorená na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, ako kupujúci - spotrebiteľ (nie právnicka alebo fyzická osoba, ktorá kúpila tovar za účelom podnikania) máte nárok na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Podobne ako v kamennom obchode môžete tovar vyskúšať a následne vrátiť. Za vyskúšanie sa ale nepovažuje používanie tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť v neporušenom a úplnom stave, tak ako vám bol doručený. Ak vám bol s tovarom doručený darček v rámci akcie, je nutné vrátiť ho spolu s tovarom. Odstúpením Kúpnej zmluvy rovnako zaniká Darovacia zmluva. V prípade, že nám zašlete tovar so zníženou hodnotou, ste povinný zaplatiť náklady na opravu, ktorá je potrebná na to, aby sa tovar vrátil do pôvodného stavu.

Na tovar vyrobený na zákazku (grafika podľa vlastného návrhu), teda bol upravený alebo vytvorený podľa špecifických požiadaviek zákazníka, sa zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy nevzťahuje. Pri takomto type tovaru od zmluvy odstúpiť nemôžete.

Postup pri odstúpení od zmluvy

 • Najneskôr v 14. deň od prevzatia tovaru vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy (kliknite pre stiahnutie) a zašlite nám ho na emailovú adresu info@mojetricko.sk.
 • Po dohode s nami, prosím, doručte kompletný tovar so všetkými súčasťami, vrátane faktúry, daňového alebo záručného listu a návodu na našu adresu: Simon Cooper & Labuťka s. r. o., Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, tel. 0911 915 988. Tovar zasielajte prostredníctvom služby Packeta Slovakia, prostredníctvom kuriéra alebo ako poštovú zásielku, prípadne doručte osobne. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 • Po prijatí tovaru vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia Oznámenia od odstúpenia od zmluvy, zašleme peniaze za tovar na vami uvedený bankový účet.